O Panoramie

Od 2006 roku wła­sno­ścią Osso­li­neum jest nie­zwy­kły obiekt – Pano­rama Pla­styczna Daw­nego Lwowa, odda­jąca wygląd mia­sta pod koniec XVIII w.  Jej auto­rem jest Janusz Witwicki, archi­tekt, pra­cow­nik naukowy Poli­tech­niki Lwow­skiej. Wraz z zespo­łem współ­pra­cow­ni­ków przez kil­ka­na­ście lat budo­wał model daw­nego Lwowa.