REGULAMIN ZWIEZDANIA PANORAMY PLASTYCZNEJ DAWNEGO LWOWA

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Panorama Plastyczna Dawnego Lwowa (dalej Panorama) jest jednostką edukacyjno-poznawczą, podlegającą Wrocławskiemu Przedsiębiorstwu Hala Ludowa Spółka z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Panorama nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedziba Panoramy znajduje się w Hali Stulecia we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

 

§ 2 Cele i zadania Panoramy

 1. Celem Panoramy jest udostępnienie zwiedzającym zabytkowego modelu Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa wraz z multimedialną oprawą, będącą nowatorskim wykorzystaniem pomysłów autora makiety, Janusza Witwickiego.  Interaktywne ekrany edukacyjne mają na celu przybliżenie odwiedzającym historii powstania Panoramy, życia jej autora, a także historii miasta Lwowa od najdawniejszych czasów.
 2. Panorama może prowadzić działalność edukacyjną i warsztatową w zakresie obejmującym wspomaganie innowacyjnych metod kształcenia, twórczego myślenia oraz samodzielnych procesów poznawania. Zadania te mogą być realizowane w szczególności poprzez:

a)      organizowanie warsztatów, wykładów oraz innych spotkań o charakterze edukacyjnym;

b)      współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi placówkami edukacyjnymi;

c)       współdziałania z placówkami muzealnymi, kulturalnymi oraz instytucjami naukowymi;

d)      projekcję filmu „Makieta – opowieść panoramiczna” (reż. Tomasz Orlicz).

§ 3 Godziny otwarcia Panoramy

 1. Panorama otwarta jest dla zwiedzających siedem dni w tygodniu w godzinach dostosowanych do aktualnej pory roku, z wyjątkiem pierwszego poniedziałku każdego miesiąca oraz niektórych świąt kalendarzowych.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące dni i godzin otwarcia, opcji zwiedzania oraz ich ewentualnych zmian znajdują się na stronie internetowej www.panoramalwowa.pl. Informacje odnośnie możliwości zwiedzania udzielane są również w kasie Panoramy oraz pod numerem tel.: 71 347 50 51
 3. Kasa kończy sprzedaż biletów na 30 minut przed godziną zamknięcia Panoramy. Ostatnie wejście do Panoramy możliwe jest na pół godziny przed jej zamknięciem. W terminach zamkniętych warsztatów dla szkół, zorganizowanych wykładów, prelekcji lub przerw technicznych Panorama może być okresowo zamknięta dla zwiedzających. Informacje o czasowych zmianach w dostępności wystawy dla zwiedzających podawane są na stronie www.panoramalwowa.pl.
 4. Istnieje możliwość całkowitej rezerwacji przestrzeni Panoramy do indywidualnego/grupowego zwiedzania za dodatkową opłatą i po uprzedniej rezerwacji, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

§ 4 Opłaty dla zwiedzających, rodzaje biletów, opcje zwiedzania

 1. Wejście do Panoramy jest odpłatne. Cennik biletów z opisem opcji zwiedzania oraz wykazem osób uprawnionych do wstępu ulgowego i bezpłatnego dostępny jest na stronie www.panoramalwowa.pl.
 2. Zakup biletu i wejście do Panoramy możliwe jest pod warunkiem dostępności wolnych miejsc w wybranym przedziale czasowym. Ilość osób mogących jednocześnie zwiedzać Panoramę jest limitowana i wynosi 25.
 3. Bilet łączony uprawnia do zwiedzania Panoramy oraz Centrum Poznawczego Hali Stulecia. Bilet ten można nabyć w kasie Centrum oraz w kasie Panoramy pod warunkiem dostępności miejsc.
 4. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na wystawę. Nie ma możliwości wyjścia i ponownego wejścia.
 5. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze: VISA, VISA Electron, VPay, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 6. Klient otrzymujący bilet jest zobowiązany do sprawdzenia zawartych na nim danych.
 7. Po odejściu od kasy reklamacje gotówkowe nie będą uwzględniane.
 8. Osoba kupująca bilet zobowiązana jest do zachowania paragonu lub faktury. W przypadku niezapowiedzianych zmian dotyczących możliwości zwiedzania Panoramy, Panorama dokona zwrotu wpłaconej kwoty w formie gotówki po okazaniu paragonu lub faktury.
 9. Zwiedzanie Panoramy w ramach wykupionego biletu wstępu ma charakter indywidualny.
 10. Zwiedzanie z przewodnikiem dostępne jest jako opcja dodatkowa, niezależna od stałej oferty Panoramy. Zwiedzanie z przewodnikiem wymaga wcześniejszej rezerwacji oraz uiszczenia dodatkowej opłaty. Wszelkie informacje odnośnie zwiedzania z przewodnikiem umieszczone są na stronie www.panoramalwowa.pl w zakładce „Zwiedzanie – zwiedzanie z przewodnikiem”.
 11. W Panoramie obowiązują następujące rodzaje biletów:

a)      bilet normalny – przysługuje osobie dorosłej;

b)      bilet ulgowy – przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia i doktorantom, seniorom powyżej 60. roku życia, emerytom, rencistom oraz osobom niepełnosprawnym. Bilet dostępny jest po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki (legitymacja szkolna, studencka, doktorancka, legitymacja osoby niepełnosprawnej lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający uprawnienia);

c)       bilet rodzinny – przysługuje rodzicom lub opiekunom (maks. dwie osoby dorosłe) z maksymalnie trójką dzieci do 16. roku życia; każde kolejne dziecko obowiązuje bilet grupowy;

d)      bilet grupowy – przysługuje osobom w zorganizowanych grupach, liczących co najmniej 10 osób. Bilet grupowy wymaga wcześniejszej rezerwacji. Opiekunowi grupy zorganizowanej, liczącej co najmniej dziesięć osób, przysługuje wstęp bezpłatny. Każdy kolejny opiekun zobowiązany jest do wykupienia biletu grupowego.

e)      wstęp bezpłatny – przysługuje dzieciom do 3. roku życia, opiekunom grup zorganizowanych (w proporcji jeden opiekun do 10. podopiecznych), asystentom osób niepełnosprawnych, kombatantom, przewodnikom wrocławskim, dziennikarzom za okazaniem legitymacji prasowej;

f)       wycieczkom osób niepełnosprawnych przysługuje ulga w wysokości 50% od wartości biletów grupowych przypadających na daną grupę.

g)      oferty specjalne – Program OK (czytelnikom Miejskiej Biblioteki Publicznej przysługuje zniżka 50%, za okazaniem karty czytelnika); PROGRAM „DWA PLUS TRZY I JESZCZE WIĘCEJ” oraz PROGRAM „KARTA DUŻEJ RODZINY” (Rodzinom wielodzietnym biorącym udział w programie przysługuje pełna opcja zwiedzania Panoramy oraz Centrum Poznawczego Hali Stulecia w ramach najtańszego biletu rodzinnego łączonego w cenie 50 zł za całą rodzinę bez względu na ilość osób); WTORKI DLA SENIORÓW (w każdy wtorek seniorom powyżej 60. roku życia przysługuje zniżka 50%); HP BADGE (posiadaczom karty HP przysługuje zniżka 10%); PROGRAM FANIMANI (posiadaczom karty FaniMani przysługuje zniżka 10%).

 

§ 5 Rezerwacja biletów

 1. Wstęp grup zorganizowanych wymaga wcześniejszej rezerwacji.
 2. Rezerwacja jest możliwa pod warunkiem dostępności wolnych miejsc.
 3. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 71 347 50 51 w godzinach otwarcia Panoramy oraz bezpośrednio w kasie Panoramy. Podczas rezerwacji konieczne jest określenie liczby osób w grupie, wieku zwiedzających (dzieci w wieku przedszkolnym, młodzież, dorośli) oraz liczby opiekunów zgodnie z § 7 ust.2. Rezerwację dokonaną telefonicznie oraz w kasie Panoramy należy potwierdzić mailowo na adres: rezerwacja@panoramalwowa.pl.
 4. W przypadku nieprzesłania potwierdzenia rezerwacji dokonanej drogą telefoniczną lub w kasie Centrum w terminie 7 dni, rezerwacja zostanie anulowana.
 5. W przypadku przybycia grupy do Panoramy wcześniej lub później, niż ustalono podczas rezerwacji terminu, Panorama nie może zagwarantować możliwości wejścia na wystawę.
 6. Panorama nie gwarantuje możliwości rozszerzenia potwierdzonej rezerwacji o dodatkową liczbę osób.

 

§ 6 Zasady zachowywania się na terenie Panoramy

 1. Zwiedzanie możliwe jest po uprzednim zostawieniu w szatni okrycia wierzchniego. Na wystawę nie wolno wnosić plecaków, walizek, parasoli oraz toreb podręcznych, przekraczających rozmiar 50/50 cm. Za zgubienie numerka do szatni obowiązuje jednorazowa opłata w wysokości 20 zł, chyba że zwiedzający nie odpowiada za zgubienie.
 2. Na terenie wystawy należy zachowywać się zgodnie z informacjami skierowanymi do zwiedzających oraz stosować się do uwag pracowników Panoramy.
 3. Dzieci do lat 13. mogą przebywać na terenie Panoramy wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.
 4. Za wszelkie szkody wyrządzone przez nieletnich zwiedzających Panoramę odpowiadają ich opiekunowie.
 5. Wszelkie awarie oraz uszkodzenia urządzeń dostępnych w Panoramie należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Panoramy.
 6. Panorama nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niestosowania się do założeń niniejszego regulaminu.

 

 

§ 7 Zasady zwiedzania obowiązujące grupy zorganizowane

 1. Grupy zorganizowane mogą liczyć od 10. do 25. osób (łącznie z opiekunami grupy).
 2. Grupy zorganizowane osób niepełnoletnich mogą przebywać na terenie Panoramy wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna, przy czym jeden pełnoletni opiekun może być odpowiedzialny za najwyżej:

a)      10. podopiecznych w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczęszczających do szkół podstawowych,

b)      15. podopiecznych w przypadku młodzieży.

 1. Za prawidłowe zachowanie na terenie Panoramy oraz wszelkie szkody wyrządzone przez zwiedzających, należących do grup zorganizowanych, odpowiadają opiekunowie grup.

 

§ 8 Zakazy

 1. Na terenie Panoramy zakazane są wszelkie zachowania, które mogłyby stanowić zagrożenie dla innych zwiedzających oraz wyposażenia Panoramy. W szczególności zabrania się:

a)      niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia Panoramy;

b)      wynoszenia elementów wyposażenia Panoramy;

c)       wnoszenia i spożywania posiłków i napojów;

d)      wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia tytoniu, wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek środków odurzających;

e)      wprowadzania zwierząt na teren Panoramy, z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących;

f)       wnoszenia na teren Panoramy broni, materiałów wybuchowych i toksycznych, ostrych przedmiotów oraz wszelkich rzeczy, mogących zagrażać życiu i zdrowiu zwiedzających;

g)      używania flesza przy fotografowaniu makiety znajdującej się w Panoramie;

h)      prowadzenia działalności handlowej lub agitacji politycznych;

i)        wchodzenia na teren Panoramy z rolkami, wrotkami, hulajnogami, rowerami lub innymi urządzeniami, służącymi do przemieszczania się (nie dotyczy wózków inwalidzkich i pojazdów przystosowanych do poruszania się osób niepełnosprawnych).

 1. Na terenie Panoramy zabrania się przebywania osobom w stanie nietrzeźwym, będącym pod wpływem środków odurzających, osobom zachowującym się agresywnie w stosunku do zwiedzających lub eksponatów oraz elementów wyposażenia Panoramy, osobom zakłócającym porządek zwiedzania lub naruszającym ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

§ 9 Zasady bezpieczeństwa

 1. Panorama objęta jest ochroną.
 2. Ochrona Panoramy zapewnia bezpieczeństwo na terenie wystawy i może egzekwować postanowienia regulaminu Panoramy.
 3. Panorama zastrzega sobie prawo do sprawdzania, czy wchodzący na wystawę nie wnoszą przedmiotów określonych w § 8 ust. 1 niniejszego regulaminu.
 4. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zwiedzających Panorama zastrzega sobie prawo do niezwłocznego odstąpienia od realizacji świadczonych usług. Zwiedzający, którym uniemożliwi się w takim wypadku oglądanie wystawy, będą mogli kontynuować zwiedzanie w kolejnym terminie bez wnoszenia dodatkowych opłat, pod warunkiem jednak, że  przedstawią rachunek lub fakturę potwierdzające zakup biletu w dniu wystąpienia sytuacji zagrożenia. W przypadku utraty takiego dowodu przez zwiedzającego po zakupie biletu, a przed jego zwrotem po opuszczeniu terenu wystawy w związku z wystąpieniem sytuacji zagrożenia, zwiedzający może zwrócić się do obsługi o wystawienie na podstawie biletu wstępu dowodu zastępczego upoważniającego go do kontynuowania zwiedzania w kolejnym terminie bez wnoszenia dodatkowej opłaty.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.panoramalwowa.pl oraz przy kasie w Panoramie.
 2. Zakup biletu równoznaczny jest z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do ich przestrzegania.
 3. Niestosowanie się do zasad niniejszego regulaminu jest podstawą do wyproszenia zwiedzającego z terenu Panoramy. Osobom usuniętym z Panoramy w wyniku nieprzestrzegania postanowień regulaminu nie przysługuje ponowne wejście na teren Panoramy w dniu zaistnienia incydentu, ani zwrot należności za bilet, chyba że zwiedzający nie skorzystał jeszcze z biletu wstępu.
 4. Panorama zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których zwiedzający zostaną poinformowani poprzez stronę www.panoramalwowa.pl oraz w kasie Panoramy.